Regulamin Akcji Promocyjnej

„Lato z Mszą Świętą

zwanej dalej „Akcją promocyjną”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Lato z Mszą Świętą” jest Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego „Hlondianum” z siedzibą w Poznaniu, ul. Panny Marii 4, NIP: 782-00-22-949, REGON 630529626-00020.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest przez Wydawnictwo na zasadach niniejszego Regulaminu.

II. Uczestnicy akcji promocyjnej

 1. Adresatami Akcji promocyjnej są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne.
 2. Uczestnikami Akcji promocyjnej są Adresaci akcji promocyjnej, którzy spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

III. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2020 roku i trwać będzie do dnia 31 lipca 2020 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania promocji.  

IV. Zasady realizacji promocji

 1. Podstawą udziału w Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego WWW.HLONDIANUM.PL w terminie jej trwania.
 2. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest aktualne na dzień składania zamówienia cyfrowe wydanie miesięcznika „Msza Święta” z dodatkiem homiletycznym, zwane dalej Prezentem.
 3. Warunki Akcji promocyjnej zostaną spełnione jedynie wtedy, gdy w koszyku zamawiającego znajdzie się co najmniej jeden produkt, którym nie jest aktualne wydanie miesięcznika „Msza Święta” z dodatkiem homiletycznym w wersji cyfrowej.
 4. W przypadku, gdy kupujący będzie chciał nabyć tylko i wyłącznie aktualne na dzień składania zamówienia wydanie miesięcznika „Msza Święta” z dodatkiem homiletycznym w wersji cyfrowej, obowiązywać będzie regularna cena produktu.
 5. Akcja promocyjna „Lato z Mszą Świętą” obowiązuje niezależnie od pozostałych promocji oraz rabatów.
 6. W momencie dodania do koszyka dowolnego produktu, kupujący otrzymuje możliwość dodania również Prezentu. Komunikat z taką informacją pojawia się bezpośrednio przy produkcie, lub też w koszyku kupującego.
 7. Nie ma możliwości dodania dwóch prezentów pod czas jednej sesji zakupowej.
 8. Adresat Akcji promocyjnej otrzymuje Prezent na adres mailowy podany podczas składania zamówienia w postaci linku do pobrania pliku w formacie PDF.
 9. W przypadku dokonania płatności za zamówienie przelewem natychmiastowym lub przy pomocy karty płatniczej Prezent zostaje wysłany w wiadomości email potwierdzającej zamówienie. Jeżeli kupujący dokona płatności w sposób inny, niż opisany wyżej, Prezent zostanie wysłany do kupującego po zaksięgowaniu wpłaty. 
 10. W przypadku dokonania kilkukrotnego zamówienia w okresie trwania Akcji promocyjnej kupujący za każdym razem będzie otrzymywał aktualne wydanie miesięcznika „Msza Święta” z dodatkiem homiletycznym w wersji elektronicznej, pod warunkiem, że zostaną spełnione pozostałe warunki Akcji promocyjnej.
 11. Lipcowe wydanie miesięcznika „Msza Święta” jest łączone z sierpniowym, w związku z czym kupujący w tym okresie otrzyma poszerzoną wersję – numer 7-8.
 12. Akcja promocyjna jest dobrowolna i decyzja o otrzymaniu Prezentu leży po stronie kupującego. 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa bądź drogą elektroniczną w terminie do 15 sierpnia 2020 roku. O zachowaniu terminu do składania pisemnej reklamacji decyduje data jej nadania. 
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
 3. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Wydawnictwo w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Akcja promocyjna „Lato z Mszą Świętą” jest dobrowolna. Kupujący, dodając Prezent do swojego koszyka, oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Panny Marii 4.