Filtr krzyżowy pozwala na szukanie zarówno w kategoriach jak i propozycjach np. Adwent i Pomoce duszpasterskie
18220

Myślałem o Was tyle razy. Prymas Założyciel do chrystusowców

28.00 zł

ks. Bogusław Kozioł SChr

Na stanie

Opis produktu

W roku podpisania przez papieża Franciszka „Dekretu o heroiczności cnót” oraz w 70. Rocznicę przejścia z tej ziemi do wieczności Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego i Protektora Polonii Ośrodek Postulatorski TChr przygotował niezwykle ciekawą książkę, na którą składają się oryginalne dokumenty, myśli i przemówienia, korespondencja Kardynała Prymasa kierowanych do chrystusowców, a także wyjątki z zapisów kronikarskich Zgromadzenia. Słowo wstępne do książki napisał ks. prof. Bernard Kołodziej SChr.

Praca składa się z następujących części:

  • Dekrety i dokumenty odnoszące się do Towarzystwa Chrystusowego, w tym dekret erekcyjny Zgromadzenia oraz Ustawy napisane osobiście przez Kardynała Założyciela,
  • Dekrety dla poszczególnych członków Zgromadzenia,
  • Myśli i przemówienia,
  • Korespondencja,
  • Z kroniki potulickiej i powojennej kroniki Towarzystwa Chrystusowego,
  • Dodatek, w którym opublikowano w trzy mało znane listy o. Ignacego Posadzego do Kardynała A. Hlonda.

Całość została uzupełniona o indeks rzeczowy oraz indeks osób i nazw geograficznych. Na dodatkowych 30 stronach na końcu książki znajdują się archiwalne zdjęcia dokumentujące kontakty Kardynała Założyciela ze Zgromadzeniem od chwili jego powołania do chwili wybuchu II wojny światowej.

W tekstach został zachowany oryginalny styl Czcigodnego Sługi Bożego oraz ówczesna pisownia. Wiele z nich zaczerpnięto bezpośrednio z Acta Hlondiana. Ta wyjątkowa książka, choć z założenia kierowana głównie do chrystusowców jako swego rodzaju fragment patrimonium, może być cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych życiem i działalnością kard. A. Hlonda.

SŁOWO WSTĘPNE

W 2018 roku, dokładnie 22 października, przypada 70. rocznica śmierci Wielkiego Syna Śląskiej Ziemi, Kardynała Augusta Hlonda, najpierw zakonnika salezjanina, potem twórcy i organizatora Administracji Apostolskiej na Śląsku oraz pierwszego biskupa nowo utworzonej w 1925 roku diecezji śląskiej, następnie ordynariusza archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, kardynała i Prymasa Polski, odnowiciela życia chrześcijańskiego w odrodzonej Ojczyźnie, wielkiego przyjaciela zakonów, założyciela nowego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a od 1946 roku ordynariusza archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.

W swojej pasterskiej służbie kard. August Hlond stał niezłomnie na straży sumienia całego narodu. Był niestrudzonym organizatorem życia religijnego i narodowego polskiego społeczeństwa żyjącego w kraju, a także poza jego granicami.

Kardynał August Hlond, Prymas Polski to niezwykła postać w dziejach episkopatu, człowiek obdarzony wielkimi charyzmatami oraz proroczą wizją Narodu Polskiego i Kościoła.

Jako Założyciel Towarzystwa Chrystusowego, szczególne słowa zachęty i przestrogi  kierował zawsze do swoich duchowych synów. On wytyczał duchowość Zgromadzenia, pisząc dla niego Ustawy oraz kierując wskazówki dla formacji zakonnej i kapłańskiej w czasie swoich wizyt i odwiedzin w Domu Macierzystym Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. W listach przesyłanych do wybranego przez siebie na organizatora Zgromadzenia, ks. Ignacego Posadzego oraz współbraci kierował zawsze cenne wskazówki i rady, aby jak najlepiej jego synowie duchowi mogli służyć polskim emigrantom i wszystkim potrzebującym pomocy.

Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, wielkiego wychowawcę Narodu Polskiego uznajemy za Opiekuna Polskiej Emigracji i jej Ojca Duchowego, za tego, który wytyczał drogę polskiemu duszpasterstwu w świecie. I da Bóg, że będziemy mogli nazywać Patronem Polskiej Emigracji.

ks. Bernard Kołodziej SChr

OD REDAKTORA

Tytuł niniejszego zbioru Myślałem o Was tyle razy został zaczerpnięty z listu kard. Augusta Hlonda do pierwszych chrystusowców w Potulicach, napisanego w Rzymie w dniu 21 listopada 1934 roku. Prymas Założyciel pisał w nim między innymi, odwołując się do „potulickiego zacisza”, w następujący sposób: „Myślałem o niem tyle razy, spotykając się z naszymi tułaczami za Atlantykiem i konstatując osobiście ich duchowe opuszczenie. A widziałem tyle potrzeb i taką tęsknotę za polskim kapłanem, że modliłem się o ducha – wielkiego, ofiarnego ducha – dla tych wszystkich, którzy kiedyś z Potulic podążą za tą naszą ukochaną bracią”.

Już sam ten krótki cytat wskazuje, jak bardzo ważną dla Prymasa była troska o zapewnienie polskim emigrantom – nazywanych w tamtych czasach wychodźcami – duszpasterstwa, które zaradziłoby ich wielkim duchowym potrzebom. Stąd więc również powołane przez Kardynała do istnienia nowe zgromadzenie zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców – stało się jego troską i – można rzec – „oczkiem” w głowie. Kardynał Hlond wybrał do organizowania nowego zgromadzenia ks. Ignacego Posadzego. Sam jednak napisał Konstytucje zakonne, zwane w Towarzystwie Chrystusowym Ustawami. Udzielał wskazówek i różnych rad. Żywo interesował się tym, co się działo w Domu Macierzystym Zgromadzenia. Pisał listy, wygłaszał przemówienia, odwiedzał wielokrotnie Potulice. Przyjmował kandydatów do życia zakonnego, odbierał śluby, wprowadzał w posługi na drodze do kapłaństwa i udzielał święceń.

Nawet wtedy, gdy wybuchła II wojna światowa, a sam Prymas Założyciel przebywał na przymusowej emigracji, nie przestał interesować się losami młodego zgromadzenia. W zawierusze wojennej znalazł sposób, aby komunikować się z rozproszonymi po świecie chrystusowcami i dodawać im otuchy. Zaś po wojnie, mimo licznych obowiązków związanych między innymi z odbudową struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, Kardynał znajdował czas, aby choć na kilka chwil zawitać w progi Domu Głównego Towarzystwa w Poznaniu i pobyć ze swoimi duchowymi synami. Ten serdeczny kontakt nie został zerwany nawet wtedy, gdy Kardynał August przeprowadził się do Warszawy, lecz trwał praktycznie do ostatnich chwil jego życia. Będąc już na łożu śmierci, przez Ojca Ignacego przekazał całemu Zgromadzeniu testamentalne słowa: „Ut unum sitis!”.

Poczynając od czasu powstania Towarzystwa Chrystusowego, aż do śmierci, Prymas Założyciel napisał i wypowiedział wiele ważnych słów, które w całości stanowią swoistego rodzaju testament i drogowskaz dla Zgromadzenia. Myśli te były do tej pory upowszechniane w różnych publikacjach , jednak nigdy nie zostały zebrane w jedną całość. Dopiero niniejsza pozycja jest pierwszym kompleksowym zbiorem dokumentów, myśli, pism, listów i przemówień, które Kardynał napisał, czy też wypowiedział do chrystusowców. Jako źródło poszczególnych dokumentów podano przede wszystkim archiwa (czy to Archiwum Towarzystwa Chrystusowego czy też Archiwum Ośrodka Postulatorskiego) oraz monumentalne dzieło ks. Stanisława Kosińskiego SDB, znane jako Acta Hlondiana.

Książka Myślałem o Was tyle razy składa się z 7 części. Myśli Prymasa Hlonda zostały zamieszczone przede wszystkim w czterech pierwszych częściach, a są to: Dekrety i dokumenty odnoszące się do Towarzystwa Chrystusowego, Dekrety dla poszczególnych członków Zgromadzenia, Myśli i przemówienia i Korespondencja.

Dwie kolejne części: Z kroniki potulickiej i powojennej kroniki Towarzystwa Chrystusowego oraz Kalendarium kontaktów Prymasa Założyciela z chrystusowcami zawierają przedruk fragmentów Kronik, w których to oddany jest „klimat”, jaki panował pomiędzy Prymasem Założycielem a potulicką gromadką. Z Kroniki potulickiej zostały wybrane te fragmenty, w których opisano chwile obecności Prymasa w Potulicach. Cenny jest język, którym kronikarz maluje te radosne spotkania, ale wartościowe są również zapisy fragmentów przemówień i innych myśli wypowiedzianych przez Kardynała Augusta do chrystusowców. Słowa Prymasa w poniższym tekście zostały specjalnie wyróżnione. W podobny sposób została potraktowana powojenna Kronika Towarzystwa Chrystusowego. Również zostały wybrane tylko te fragmenty Kroniki, w których kronikarz odnotował kontakt Prymasa Założyciela z Towarzystwem. Spróbujmy zatem wsłuchać się w kronikarski opis, a oczyma wyobraźni zobaczyć to, co działo się w Potulicach przed wojną, jak i w Poznaniu po zawierusze wojennej, podczas spotkań z Kardynałem Założycielem. Natomiast Kalendarium jest próbą – ufam, że w miarę kompletną – dokładnego określenia dat, kiedy to Prymas Założyciel spotykał się chrystusowcami. Nie zostały tutaj jedynie ujęte te daty, kiedy Ojciec Ignacy albo ks. Florian Berlik wyjeżdżali na tak zwane „audiencje” do Prymasa, czy to do Gniezna, czy do Warszawy.

W ostatniej części, zatytułowanej Dodatek, zostały zamieszczone 3 listy Ojca Ignacego z czasów wojennych do kard. Augusta. Ponieważ, niestety, we wcześniejszych publikacjach listy te zostały przeoczone, a w swojej korespondencji Kardynał odnosi się do nich, postanowiłem zamieścić je na końcu niniejszej pozycji.

Podczas redakcji pism i przemówień Prymasa Hlonda został zachowany styl Autora, a także oryginalna pisownia. Niewiele uległo korekcie, rozwinięto skróty w tekście oraz zostały przetłumaczone miejsca obcojęzyczne, przede wszystkim język łaciński (tam gdzie to wyraźnie wskazano, tekst z języka łacińskiego tłumaczył ks. Edward Szymanek SChr, a w pozostałych miejscach, przede wszystkim krótkie zdania, tłumaczenia dokonał niżej podpisany). Jest kilka dokumentów, szczególnie dekrety, w których pominięto dane personalne osób. Ich imiona i nazwiska zostały zastąpione skrótem N. Powodem jest fakt, że dokumenty te mają wydźwięk negatywny, jest to na przykład zwolnienie ze ślubów albo wydalenie z Towarzystwa. W gruncie rzeczy można było te dokumenty nawet pominąć, jednak moim zamysłem przy redakcji niniejszej książki było, aby zebrać dosłownie wszystko, co Prymas Hlond napisał, albo wypowiedział do chrystusowców, łącznie z krótkimi dedykacjami na obrazach albo odręcznymi uwagami na niektórych pismach. Poza tym również i te dokumenty posiadają walor testamentalny, bo choć odnoszą się bezpośrednio do pojedynczych osób, to pokazują wielką ojcowską troskę Kardynała o właściwego ducha w Zgromadzeniu i mogą być przestrogą dla innych.

Pozwoliłem sobie również na poczynienie pewnych przypisów i komentarzy do niektórych miejsc, osób i wydarzeń. Ma to na celu wyjaśnienie kontekstu czy też przybliżenie jakieś postać, niekoniecznie znanej Czytelnikowi. Przypisy, które pochodzą ode mnie, nie mają podanego źródła. I jeszcze jedna uwaga redakcyjna: indeks osób i miejsc został połączony w jedno, przy czym nazwy geograficzne zostały zapisane kursywą.

Na koniec pozostaje życzyć wszystkim Czytelnikom owocnej lektury pism kard. Augusta Hlonda, a wszystkim moim Współbraciom – odkrycia na nowo i rozkochania się w wielkości i charyzmie naszego Założyciela.

ks. Bogusław Kozioł SChr

Dodatkowe informacje

Waga 390 g
Wymiary 13.6 x 20.6 cm
Autor

ks. Bogusław Kozioł TChr

ISBN/ISSN

978-83-62959-11-2

Okładka

twarda

Strony

232+XXXII

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki